SADAĻAS
Līgums

Lai noslēgtu pirkšanas- pārdošanas līgumu, ir jāierodas pie mums līdz ņemot uzņēmuma reģistrācijas un nodokļu māksātāja apliecību kopijas, pilnvaru un komercreģistra lēmuma, kas apliecina pilnvarotāja paraksta tiesības, kopiju (ja līgumu slēdz pilnvarota persona), bankas datus un zīmogu.

Pirms ierašanās lūdzam iepriekš sazināties un vienoties par ierašanās laiku.

PIRKUMA-PĀRDEVUMA LĪGUMS

 

 Rīgā                                                                                                                                       2009. gada X. jūnijā 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RENOKS, kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar Nr.40103056591, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv Armands Potapovičs, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no vienas puses un XXXXXXXXXX, kas LR Komercreģistrā reģistrēta ar Nr. XXXXXXXXXX, ko pārstāv tās XXXXXXXX, turpmāk tekstā PIRCĒJS, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

 

 1.       Līguma priekšmets.

1.1.      PĀRDEVĒJS ar šo līgumu apņemas pārdot, bet PIRCĒJS apņemas pēc zemāk norādītajiem noteikumiem pirkt: auto piederumus, auto rezerves daļas un citas PĀRDEVĒJA sortimentā esošās preces, turpmāk tekstā PRECE, pieņemt to un samaksāt par to preču pavadzīmē-rēķinā noteikto cenu.

  

2.        Pasūtījuma noformēšana un piegādes noteikumi.

2.1.      PIRCĒJS rakstiskā veidā vai uz vietas mutiski pasūta PRECI.

2.2.      PĀRDEVĒJS apņemas sagatavot un rezervēt PRECES pārdošanai, kuras atrodas noliktavā. PRECES, kuras neatrodas noliktavā, tiek piegādātas laikā pēc vienošanās pēc pasūtījuma saņemšanas, par īpašiem pasūtījumu piegādes termiņiem PĀRDEVĒJS ar PIRCĒJU vienojas atsevišķi.

2.3.      PĀRDEVĒJS nodrošina PRECES kvalitāti.

2.4.      PIRCĒJS pārbauda PRECES kvalitāti tās saņemšanas brīdī.

2.5.      PRECES nodošana PIRCĒJAM notiek saskaņā ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji un, kas ir neatņemama darijuma sastāvdaļa.

2.6.      PRECE ir PIRCĒJA īpašums no brīža, kad PIRCĒJS ir veicis par to apmaksu pilnā apmērā.

2.7.      PIRCĒJS ir tiesīgs atgriezt neizpirkto PĀRDEVĒJA PRECI, saskaņā ar mutisku vienošanos.

2.8.      PIRCĒJS ir tiesīgs atgriezt izpirkto PĀRDEVĒJA PRECI, saskaņā ar mutisku vienošanos. Panākto vienošanos un termiņu, kurā PĀRDEVĒJS garantē atgriezt naudu par PRECI, puses atrunā līguma pielikumā.

2.9.      PIRCĒJAM PRECE un tās iepakojums ir jāatgriež tādā kvalitātē, kādā to saņēma no PĀRDEVĒJA.

2.10.   PIRCĒJS pilnvaro saņemt PRECES sekojošas personas:

 

 

  

 

P/k (                   -                     )

  

 

 

  

 

 

P/k (                   -                     )                        

paraksts

 

  

 

 

P/k (                   -                     )     

paraksts

  

  

paraksts

 

  

  

  

 

3.       Cena un norēķinu kārtība.

3.1.      PRECES cena tiek noteikta Latos (LVL) saskaņā ar panākto vienošanos.

3.2.      Puses vienojas, ka savstarpējos norēķinus veic Latvijas latos, saskaņā ar preču pavadzīmē-rēķinā norādīto vērtību ieskaitot naudu PĀRDEVĒJA norēķinu kontā. Norēķinus par PRECI citā valūtā PIRCĒJS ir tiesīgs veikt tikai ar saņemtu PĀRDEVĒJA piekrišanu.

3.3.      PIRCĒJS veic apmaksu par saņemtajām PRECĒM 7 (septiņu) darba dienu laikā no preču saņemšanas un pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas vai pavadzīmē - rēķinā norādītajā laikā.

3.4.      PIRCĒJAM nodotā PRECE līdz pilnīgai tās apmaksai ir PĀRDEVĒJA īpašums. PIRCĒJS atbild un garantē tam nodotās PRECES apmaksu ar visu savu īpašumu, materiālajām vērtībām un naudas līdzekļiem. Ja pēc PRECES nodošanas PIRCĒJAM līdz brīdim, kad veikta pilna apmaksa par preci, PRECE tiek daļēji bojāta vai pilnīgi iet bojā, PIRCĒJA pienākums ir pilnā mērā samaksāt visu PRECES cenu šī līguma noteiktajā termiņā.

3.5.      Gadījumā, ja PIRCĒJS neievēro šajā līgumā, vai tā pielikumos noteikto PRECES apmaksas termiņu, PĀRDEVĒJS var aprēķināt PIRCĒJAM līgumsodu 0.5% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

3.6.      Ja PIRCĒJS nav šī līguma vai tā pielikumos noteiktajos termiņos veicis maksājumus par PRECI, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs noteikt citu apmaksas kārtību, vai vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu un uz tā pamata noslēgtos līguma pielikumus. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no PIRCĒJA pilnu līgumā noteikto cenu.

 

4.        Līgumslēdzēju pušu atbildība.

4.1.      PĀRDEVĒJS garantē brāķa PRECES pieņemšanu atpakaļ un PRECES aizvietošanu 3 (trīs) dienu laikā tikai tādā gadījumā, ja tā ir PRECES ražotāja atzīta vaina.

4.2.      Ja PIRCĒJS ir kļūdījies, īpaši pasūtot PRECI, kas PĀRDEVĒJAM nav noliktavā, tad atgriežot PRECI PIRCĒJS zaudē 15% no saņemtās PRECES vērtības un naudu par atgriezto PRECI PIRCĒJS saņem ar savstarpēju vienošanos noteiktā laikā.

5.       Nepārvarama vara.

5.1.      Ja kādai no līgumslēdzējām pusēm nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra puse.

6.       Papildus noteikumi.

6.1.      Gadījumā, ja tiek mainīts pušu juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai pusei 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.2.      PIRCĒJS rakstiski brīdina PĀRDEVĒJU par izmaiņām PREČU saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā. Gadijumā, kad PIRCĒJS nav brīdinājis PĀRDEVĒJU par izmaiņām PREČU saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā, PIRCĒJS uzņemās materiālu atbildību par visām līgumā pilnvarotajai personai izsniegtajām PRECĒM līdz PREČU saņemšanas pilnvarojuma atsaukšanai.

6.3.      Šī līguma papildinājumi un izmaiņas saskaņojami ar abpusēju rakstisku protokolu un pievienojami līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.4.      PĀRDEVĒJS neatbild par PIRCĒJA jebkāda veida saistībām pret trešo personu.

6.5.      PRECE, kuru PIRCĒJS nav atpircis no PĀRDEVĒJA, nevar kalpot kā garants kredītiestādēm, iespējama kredīta vai cita veida vērtību saņemšanai.

6.6.      Puses katra kalendāra gada beigās izskata dotā līguma saistību izpildi. Ja kāda no pusēm uzskata, ka notikusi līguma saistību daļēja vai pilnīga neizpilde no otras puses, tas var būt par pamatu līguma pārtraukšanai.

7.       Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

7.1.      Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses un tas darbojas līdz līguma darbības pārtraukšanai abām līgumslēdzējām pusēm vienojoties un šī līguma saistību pilnīgai izpildei.

7.2.      Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši līgumslēdzēju pušu pārstāvji.

7.3.      Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas puses izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

7.4.      Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, nolikumu un reglamentu.

7.5.      Šķīrējtiesnešu skaits būs viens.

7.6.      Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs latviešu.

Šis līgums sastādīts divos autentiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie PĀRDEVĒJA un viens pie PIRCĒJA.

 

 

PĀRDEVĒJS

 

PIRCĒJS

SIA RENOKS

Maskavas 430, Rīga, LV-1063, Latvija

  

XXXXXXXXXXXX 

Adrese:

Darbības vieta: Maskavas 430, Rīga, LV-1063, Latvija,

  

Darbības vieta:

Vien. Reģ. Nr. 40103056591

  

Vien. Reģ. Nr. XXXXXXXXX

PVN LV 40103056591

  

PVN  LVXXXXXXXXX

SWEDBANKA

  

banka

Konts Nr. LV89HABA0001408038206

  

Konts Nr. LVXXXXXXXXXXXXXX

  

  

  

Armands Potapovičs                                                                           XXXXXXXXX